Regulamin oraz polityka prywatności aplikacji ARCH_app

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej ARCH_app przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android, App Gallery (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 1.2  Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest firma ARCH_event z siedzibą w Krakowie NIP: 632 187 40 07 (dalej: „Operator”).
 • 1.3  Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Aplikację zainstalowaną na własnych urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).
 • 1.4  Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
  • 1.4.1  informowaniu o nowych wydarzeniach organizowanych przez ARCH_event
  • 1.4.2  aktualne informacje ze świata designu i architektury
  • 1.4.3  wizytownik/spis firm – szybki i bezpośredni kontakt do dostawców produktów z branży architektura i design
  • 1.4.4  specjalne oferty przygotowane przez firmy dla architektów
 • 1.5  Aplikacja możliwa jest do pobrania ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS), Google Play (dla systemu Android) oraz App Gallery (dla telefonów Huawei)
 • 1.6  Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Urządzenia.
 • 1.7  Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w pkt 1.5 Regulaminu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem podstawowych usług jest bezpłatne.
 • 1.8  Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

2 WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI

 • 2.1  Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń mobilnych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią.
 • 2.2  Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  • 2.2.1  dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store – iOS w wersji 8.0 (lub nowszej),
  • 2.2.2  dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play – Android w wersji 4.4 (lub nowszej).
  • 2.2.3 dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Gallery – HarmonyOS
 • 2.3  Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższy zapis nie dotyczy urządzeń mobilnych Użytkowników, na których aplikacja była preinstalowana fabrycznie, a Operator wyraził na to zgodę.
 • 2.4  Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia: 2.4.1 aktywne połączenie internetowe lub aktywne połączenie Wi-Fi.
 • 2.5  Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Aplikacji.

3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 • 3.1  W trakcie pierwszego uruchomienia Urządzenia Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika (dalej:„Rejestracja”).
  • 3.1.1 Imię oraz Nazwisko
  • 3.1.2 Adres mail
  • 3.1.3 Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych oraz potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
  • 3.1.4 Podanie większej ilości danych tj. numer telefonu oraz nazwę firmy wymagane jest przy rejestracji użytkownika na konkretne wydarzenie organizowane przez ARCH_event. O przetwarzaniu i przekazywaniu tych danych mówi punt 7. Polityka Prywatności
 • 3.2  Na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, potwierdzającym zakończenie procesu Rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny po czym nastąpi przeniesienie do aplikacji.
 • 3.3  Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z Urządzenia oraz funkcjonalności Aplikacji.
 • 3.4  W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do:
  • 3.4.1  podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz nie wprowadzających w błąd;
  • 3.4.2  aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji na wydarzenia
 • 3.5  Operator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.
 • 3.6  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych
 • 3.7  Operator informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych zapomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji
4 ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 • 4.1  Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a takżez zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Interneti aplikacji mobilnych.
 • 4.2  Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  • 4.2.1  korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
  • 4.2.2  korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;
  • 4.2.3  korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 • 4.3  Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 • 4.4  Użytkownicy dla umożliwienia poprawnego korzystania z Aplikacji powinni zaakceptować przyjmowanie powiadomień typu „push” w zakresie usług świadczonych za pomocą Aplikacji wymienionych w pkt 1.5 Regulaminu.

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 • 5. 1 Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.
 • 5.2  Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.
 • 5.3  Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

6 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 • 6.1  Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub aktualizacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
 • 6.2  W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • 7.1  Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest ARCH_event z siedzibą w Krakowie, oś. Oświecenia 28/20, 31-636 Kraków.
 • 7.2  Inspektorem ochrony danych będzie Mateusz Bednarczyk archevent@archevent.pl
 • 7.3  Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Aplikacji i nie będą przekazywane do innych podmiotów. Natomiast Dane osobowe Użytkowników po zarejestrowaniu się na konkretne wydarzenie w zakładce Wydarzenia organizowane przez ARCH_event. Po wyrażeniu zgody w formularzu będą przekazywane i przetwarzane przez partnerów obecnych na konkretnym spotkaniu w celach marketingowych (poprze e-mail bądź telefonicznie)
 • 7.4 Po wyrażeniu czyli zaznaczeniu TAK w formularzu zapisu na wydarzenie odbiorcą Pana/Pani danych będą firmy/partnerzy prezentujący się na spotkaniu na którym potwierdzili Państwo swój udział.
 • 7.5 Dane osobowe pozyskiwane są z wypełnionego formularza zapisu na spotkanie oraz ze źródeł ogólnodostępnych
 • 7.6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania wyrażonej zgody
 • 7.7 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzani
 • 7.8 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
 • 7.9 Wyraźnie zgody jest dobrowolne. Bez tego jednak firmy/partnerzy spotkania nie będą mogły zaoferować Ci specjalnej oferty za pośrednictwem e-maila bądź telefonicznie.
 • 7.10 Informujemy, że uczestnictwo w spotkaniu upoważnia jednocześnie do wykorzystania Państwa wizerunku w fotorelacja z wydarzenia, która zostanie umieszczona na stronie, fanpage ARCH_event oraz w zależności od potrzeby na stronach i fanpage partnerów spotkania.
8 USUNIĘCIE KONTA
 • 8.1  Konto można usunąć używając aplikacji zakładka WIĘCEJ – USUŃ KONTO lub pisząc wiadomość na adres: arch_event@archevent.pl
9 REKLAMACJE

 • 9.1  Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej pod adresem arch_event@archevent.pl
10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 10.1  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 10.2  Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowejwww.archevent.pl
 • 10.3  Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane przez nich przy Rejestracji, a także przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż wterminie 7 dni). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.
 • 10.4 Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 roku.